KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Godziny urzędowania sekretariatu

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
(sekretariat - parter)

dane teleadresowe

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ LICEUM

 1. Załatwiane w sekretariacie
  1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów
  2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
   Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę
   ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
  3. Przygotowanie i wydawanie upoważnień.
  4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
  5. Deklaracje maturalne.
   Informacje o terminie składania i sposobie wypełniania deklaracji maturalnych znajdują się na stronie
  6. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw
   1. promocyjnych
   2. ukończenia szkoły
   3. dojrzałości (wydanych do roku 2004) oraz legitymacji szkolnej.
  7. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego, informatyki
   1. zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
   2. zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
   3. orzeczenie lekarza o zwolnieniu z ćwiczeń
  8. Wydawanie decyzji w sprawie:
   1. indywidualnego nauczania
   2. indywidualnego programu lub toku nauczania
  9. Udostępnianie Statutu i uchwał organów liceum.
  10. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  11. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
  12. Postępowanie w sprawach nieletnich
  13. Zamówienia publiczne
 2. Załatwiane przez kierownika gospodarczego
  1. Akta osobowe pracowników
  2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  3. Sprawy z dostawcami mediów
  4. Umowy najmu
 3. Załatwiane przez głównego księgowego
  1. Sprawy ZUS , Urzędu Skarbowego
  2. Wystawianie faktur
  3. Sprawy ubezpieczeń pracowników
 4. Załatwiane przez pedagoga szkolnego
  stypendia

PROCEDURY

Procedura 1.
Zwolnienie ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć informatyki.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub sam uczeń, (jeśli jest pełnoletni) kieruje do dyrektora liceum wniosek o zwolnienie z ćwiczeń WF lub zajęć informatyki wraz z załączoną opinią lekarza.
 2. Dyrektor liceum po zapoznaniu się z prośbą i opinią wydaje decyzję o zwolnieniu na czas określony w opinii lub o odmowie zwolnienia ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć informatyki.
 3. Druk decyzji przygotowuje wicedyrektor w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wydaje uczniowi. Odnotowuje wydanie decyzji w rejestrze.
 4. Uczeń po podpisaniu decyzji przez rodziców (opiekunów prawnych) zwraca ją do sekretariatu liceum.
 5. Nauczyciel WF lub informatyki w przypadku ucznia zwolnionego z ćwiczeń WF lub informatyki w dzienniku lekcyjnym wpisuje „zwolniony”.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z ćwiczeń WF lub zajęć informatyki wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” lub „zwolniona”.
Procedura 2.
Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową mogą złożyć do poradni psychologiczno – pedagogicznej wniosek o wydanie opinii w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową składają w sekretariacie liceum wniosek o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego wraz z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dyrektor liceum po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią wydaje decyzję o zwolnieniu na czas określony w opinii lub o odmowie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 4. Druk decyzji przygotowuje sekretarz szkoły w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wydaje uczniowi. Odnotowuje wydanie decyzji w rejestrze.
 5. Uczeń po podpisaniu decyzji przez rodziców (opiekunów prawnych) zwraca ją do sekretariatu liceum.
 6. Nauczyciel drugiego języka obcego w przypadku ucznia zwolnionego z nauki tego języka w dzienniku lekcyjnym wpisuje „zwolniony.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca klasy w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony”, „zwolniona”.
Procedura 3.
Indywidualne nauczanie
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia liceum występują do poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie np. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia liceum występują do dyrektora liceum z wnioskiem o indywidualne nauczanie.
 3. Dyrektor liceum po otrzymaniu wniosku od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i zapoznaniu się z orzeczeniem ustala z uczniem lub jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę godzin (12-16) i rodzaj zajęć lekcyjnych ucznia.
 4. Dyrektor liceum występuje do Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o przyznanie dodatkowych godzin i środków finansowych na indywidualne nauczanie, na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, załączając
  plan ucznia wraz z przydziałem nauczycieli.
 5. Po zaakceptowaniu wniosku wychowawca układa plan lekcji i powiadamia ucznia oraz uczących go nauczycieli o terminach i miejscu prowadzenia lekcji. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane przez nauczycieli w dzienniku zajęć indywidualnych klasy, do której uczeń jest przypisany.
 7. Wychowawca ucznia odpowiada za kontakty z rodzicami ucznia, wypisuje świadectwo uczniowi, pośredniczy we wszystkich sprawach ucznia i liceum.
Procedura 4.
Indywidualny tok lub program nauki
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub pełnoletni uczeń za zgodą rodziców, lub wychowawca klasy, lub nauczyciel uczący ucznia występują do dyrektora liceum za pośrednictwem wychowawcy klasy z wnioskiem o wydanie zgody na indywidualny program lub tok nauki.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informacje o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program/tok nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 4. Dyrektor liceum, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor liceum zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, dyrektor liceum występuje o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Wymagana jest pozytywna ocena.
 7. Dyrektor liceum, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela—opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
Procedura 5.
Wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa
 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17, GETIN BANK 94 1560 0013 2324 1855 0000 0001 wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu .legitymacji szkolnej” i podając nazwisko właściciela dokumentu.
 4. Duplikaty wydaje się z fotografią w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu. Odbierający duplikat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości.
Procedura 6.
Wydanie duplikatów świadectw szkolnych
 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły lub promocyjnego, uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat z określeniem:
  1. rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy)
  2. roku ukończenia szkoły/klasy
 2. Do wniosku załącza się dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od od legalizacji dokumentu w wysokości 26 zł.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17, GETIN BANK 94 1560 0013 2324 1855 0000 0001 wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu świadectwa”.
 4. Duplikaty wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli złożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.
 5. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.
 6. Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.
 7. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa, umieszcza się adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat.
  Odbierający duplikat obowiązany jest wylegitymować się dokumentem tożsamości.
Podmiot udostępniający informację:
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
data: 09-11-2018
data: 09-11-2018
data: 09-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 28-09-2017 - Edycja treści
 • 03-12-2015 - Edycja treści
 • 03-07-2015 - Edycja treści
 • 08-06-2015 - Edycja treści
 • 20-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1462